Cases by Issue - Criminal Procedure

View cases by term
Case Docket No. Argued Decided Majority Authorsort icon Vote
Salinas v. United States 96-738 10/08/1997 12/02/1997 Anthony M. Kennedy 9
Minnick v. Mississippi 89-6332 10/03/1990 12/03/1990 Anthony M. Kennedy 6-2
Gozlon-Peretz v. United States 89-7370 10/30/1990 02/19/1991 Anthony M. Kennedy 9
Mccleskey v. Zant 89-7024 10/31/1990 04/16/1991 Anthony M. Kennedy 6-3
Tuilaepa v. California 93-5131 03/22/1994 06/30/1994 Anthony M. Kennedy 8-1
Tome v. United States 93-6892 10/05/1994 01/10/1995 Anthony M. Kennedy 5-4
Monterey v. Del Monte Dunes At Monterey, Ltd. 97-1235 10/07/1998 05/24/1999 Anthony M. Kennedy 9
Mitchell v. United States 97-7541 12/09/1998 04/05/1999 Anthony M. Kennedy 5-4
Peguero v. United States 97-9217 01/11/1999 03/02/1999 Anthony M. Kennedy 9
United States v. Montalvo-Murillo 89-163 01/09/1990 05/29/1990 Anthony M. Kennedy 6-3
Sawyer v. Smith 89-5809 04/25/1990 06/21/1990 Anthony M. Kennedy 5-4
Saffle v. Parks 88-1264 11/01/1989 03/05/1990 Anthony M. Kennedy 5-4
Illinois v. Perkins 88-1972 02/20/1990 06/04/1990 Anthony M. Kennedy 8-1
Bank Of Nova Scotia v. United States 87-578 04/27/1988 06/22/1988 Anthony M. Kennedy 8-1
Jones v. Thomas 88-420 04/26/1989 06/19/1989 Anthony M. Kennedy 5-4
United States v. Broce 87-1190 10/04/1988 01/23/1989 Anthony M. Kennedy 6-3
Nat. Treas. Employees Union v. Von Raab 86-1879 11/02/1988 03/21/1989 Anthony M. Kennedy 5-4
Skinner v. Railway Labor Executives' Assoc. 87-1555 11/02/1988 03/21/1989 Anthony M. Kennedy 7-2
Brown v. Payton 03-1039 11/10/2004 03/22/2005 Anthony M. Kennedy 5-3
Roper v. Simmons 03-633 10/13/2004 03/01/2005 Anthony M. Kennedy 5-4
Harris v. United States 00-10666 03/25/2002 06/24/2002 Anthony M. Kennedy 5-4
McKune v. Lile 00-1187 11/28/2001 06/10/2002 Anthony M. Kennedy 5-4
United States v. Drayton 01-631 04/16/2002 06/17/2002 Anthony M. Kennedy 6-3
Yarborough v. Alvarado 02-1684 03/01/2004 06/01/2004 Anthony M. Kennedy 5-4
Hiibel v. Sixth Judicial District Court of Nevada, Humboldt County 03-5554 03/22/2004 06/21/2004 Anthony M. Kennedy 5-4
Beard v. Banks 02-1603 02/24/2004 06/24/2004 Anthony M. Kennedy 5-4
Rice v. Collins 04-52 12/05/2005 01/18/2006 Anthony M. Kennedy 9
House v. Bell 04-8990 01/11/2006 06/12/2006 Anthony M. Kennedy 5-3
Glover v. United States 99-8576 11/27/2000 01/09/2001 Anthony M. Kennedy 9
Massaro v. United States 01-1559 02/25/2003 04/23/2003 Anthony M. Kennedy 9
Overton v. Bazzetta 02-94 03/26/2003 06/16/2003 Anthony M. Kennedy 9
Smith v. Doe 01-729 11/13/2002 03/05/2003 Anthony M. Kennedy 6-3
Miller-El v. Cockrell 01-7662 10/16/2002 02/25/2003 Anthony M. Kennedy 8-1
Portuondo v. Agard 98-1170 11/01/1999 03/06/2000 Antonin Scalia 7-2
Edwards v. Carpenter 98-2060 02/28/2000 04/25/2000 Antonin Scalia 7-2
New York v. Hill 98-1299 11/02/1999 01/11/2000 Antonin Scalia 9
Sullivan v. Louisiana 92-5129 03/29/1993 06/01/1993 Antonin Scalia 9
Fex v. Michigan 91-7873 12/08/1992 02/23/1993 Antonin Scalia 7-2
Deal v. United States 91-8199 03/01/1993 05/17/1993 Antonin Scalia 6-3
United States v. Williams 90-1972 01/22/1992 05/04/1992 Antonin Scalia 5-4
Carlisle v. United States 94-9247 01/16/1996 04/29/1996 Antonin Scalia 7-2
Brogan v. United States 96-1579 12/02/1997 01/26/1998 Antonin Scalia 7-2
Lambrix v. Singletary 96-5658 01/15/1997 05/12/1997 Antonin Scalia 5-4
McNeil v. Wisconsin 90-5319 02/26/1991 06/13/1991 Antonin Scalia 6-3
Harmelin v. Michigan 89-7272 11/05/1990 06/27/1991 Antonin Scalia 5-4
California v. Hodari D. 89-1632 01/14/1991 04/23/1991 Antonin Scalia 7-2
Braxton v. United States 90-5358 03/18/1991 05/28/1991 Antonin Scalia 9
Ylst v. Nunnemaker 90-68 03/19/1991 06/24/1991 Antonin Scalia 6-3
Wilson v. Seiter 89-7376 01/07/1991 06/17/1991 Antonin Scalia 5-4
United States v. Gaudin 94-514 04/17/1995 06/19/1995 Antonin Scalia 9