Cases by Issue - Criminal Procedure

View cases by term
Case Docket No. Argued Decided Majority Authorsort icon Vote
Wyoming v. Houghton 98-184 01/12/1999 04/05/1999 Antonin Scalia 6-3
Cruz v. New York 85-5939 12/01/1986 04/21/1987 Antonin Scalia 5-4
Hitchcock v. Dugger 85-6756 10/15/1986 04/22/1987 Antonin Scalia 9
Richardson v. Marsh 85-1433 01/14/1987 04/21/1987 Antonin Scalia 6-3
Arizona v. Hicks 85-1027 12/08/1986 03/03/1987 Antonin Scalia 6-3
Griffin v. Wisconsin 86-5324 04/20/1987 06/26/1987 Antonin Scalia 5-4
Illinois v. Rodriguez 88-2018 03/20/1990 06/21/1990 Antonin Scalia 6-3
Holland v. Illinois 88-5050 10/11/1989 01/22/1990 Antonin Scalia 5-4
Coy v. Iowa 86-6757 01/13/1988 06/29/1988 Antonin Scalia 6-2
United States v. Owens 86-877 11/04/1987 02/23/1988 Antonin Scalia 6-2
Murray v. United States 86-995 12/08/1987 06/27/1988 Antonin Scalia 4-3
Brower v. Inyo County 87-248 01/11/1989 03/21/1989 Antonin Scalia 9
Castille v. Peoples 87-1602 12/06/1988 02/22/1989 Antonin Scalia 9
Devenpeck v. Alford 03-710 11/08/2004 12/13/2004 Antonin Scalia 8
Smith v. Massachusetts 03-8661 12/01/2004 02/22/2005 Antonin Scalia 5-4
Mickens v. Taylor 00-9285 11/05/2001 03/27/2002 Antonin Scalia 5-4
Blakely v. Washington 02-1632 03/23/2004 06/24/2004 Antonin Scalia 5-4
Schriro v. Summerlin 03-526 04/19/2004 06/24/2004 Antonin Scalia 5-4
Crawford v. Washington 02-9410 11/10/2003 03/08/2004 Antonin Scalia 9
United States v. Gonzalez-Lopez 05-352 04/18/2006 06/26/2006 Antonin Scalia 5-4
Davis v. Washington 05-5224 03/20/2006 06/19/2006 Antonin Scalia 9
Hudson v. Michigan 04-1360 01/09/2006 06/15/2006 Antonin Scalia 5-4
Brown v. Sanders 04-980 10/11/2005 01/11/2006 Antonin Scalia 5-4
Artuz v. Bennett 99-1238 10/10/2000 11/07/2000 Antonin Scalia 9
Kyllo v. United States 99-8508 02/20/2001 06/11/2001 Antonin Scalia 5-4
Sattazahn v. Pennsylvania 01-7574 11/04/2002 01/14/2003 Antonin Scalia 5-4
Stanford v. Kentucky 87-5765 03/27/1989 06/26/1989 Antonin Scalia 5-4
United States v. Grubbs 04-1414 01/18/2006 03/21/2006 Antonin Scalia 8
Whren v. United States 95-5841 04/17/1996 06/10/1996 Antonin Scalia 9
United States v. Welden 235 02/27/1964 04/20/1964 Arthur J. Goldberg 7-2
Murphy v. Waterfront Comm'n 138 03/05/1964 06/15/1964 Arthur J. Goldberg 9
Plymouth Sedan v. Pennsylvania 294 03/31/1965 04/29/1965 Arthur J. Goldberg 9
Sansone v. United States 365 03/10/1965 03/29/1965 Arthur J. Goldberg 7-2
United States v. Ventresca 28 01/18/1965 03/01/1965 Arthur J. Goldberg 7-2
Haynes v. Washington 147 02/26/1963 05/27/1963 Arthur J. Goldberg 5-4
Escobedo v. Illinois 615 04/29/1964 06/22/1964 Arthur J. Goldberg 5-4
Aguilar v. Texas 548 03/25/1964 06/15/1964 Arthur J. Goldberg 6-3
Corbitt v. New Jersey 77-5903 10/03/1978 12/11/1978 Byron R. White 6-3
Delaware v. Prouse 77-1571 01/17/1979 03/27/1979 Byron R. White 8-1
Adams v. Texas 79-5175 03/24/1980 06/25/1980 Byron R. White 8-1
United States v. Havens 79-305 03/19/1980 05/27/1980 Byron R. White 5-4
Illinois v. Vitale 78-1845 01/08/1980 06/19/1980 Byron R. White 5-4
Muniz v. Hoffman 73-1924 03/24/1975 06/25/1975 Byron R. White 5-4
Codispoti v. Pennsylvania 73-5615 03/25/1974 06/26/1974 Byron R. White 5-4
United States v. Edwards 73-88 01/15/1974 03/26/1974 Byron R. White 5-4
United States v. Matlock 72-1355 12/10/1973 02/20/1974 Byron R. White 6-3
United States v. Giordano 72-1057 01/08/1974 05/13/1974 Byron R. White 5-4
Lefkowitz v. Turley 72-331 10/10/1973 11/19/1973 Byron R. White 9
Taylor v. Hayes 73-473 03/18/1974 06/26/1974 Byron R. White 8-1
United States v. Chavez 72-1319 01/08/1974 05/13/1974 Byron R. White 5-4