Cases by Issue - Criminal Procedure

View cases by term
Case Docket No. Arguedsort icon Decided Majority Author Vote
Gomez v. United States District Court for the Northern District of... A-767 04/21/1992 7-2
Wood v. Bartholomew 94-1419 10/10/1995 5
Tuggle v. Netherland 95-6016 10/30/1995 9
New Mexico ex rel. Ortiz v. Reed 97-1217 06/08/1998 9
Breard v. Greene 97-8214 04/14/1998 6-3
Pennsylvania v. Labron 95-1691 07/01/1996
Pounders v. Watson 96-1383 06/27/1997 7-2
California v. Roy 95-2025 11/04/1996 9
United States v. Watts 95-1906 01/06/1997 7-1
Maryland v. Dyson 98-1062 06/21/1999 7
Stewart v. LaGrand 98-1412 03/03/1999 8
New Jersey v. T.L.O. 83-712 07/05/1984
Montana v. Jackson 81-1531 03/21/1983 8
Florida v. Meyers 83-1279 04/23/1984 6
Colorado v. Connelly 85-660 01/13/1986 9
Darden v. Wainwright 85-5319 09/03/1985
Cahill v. New York, N. H. & H. R. Co. 436 05/14/1956 5-4
Jennings v. Ragen 185 MISC 01/12/1959 8
Sims v. Georgia 678 12/18/1967 9
Thompson v. I. N. S. 496 01/06/1964 5-4
Smith v. Texas 04-5323 11/15/2004 7-2
Horn v. Banks 01-1385 06/17/2002 9
Mitchell v. Esparza 02-1369 11/03/2003 9
Middleton v. McNeil 03-1028 05/03/2004 9
Yarborough v. Gentry 02-1597 10/20/2003 9
Ohio v. Reiner 00-1028 03/19/2001 9
Ryburn v. Huff 11-208 01/23/2012 9
Montgomery v. Louisiana 14-280