Cases by Issue - Search and Seizure

View cases by term
Case Docket No. Argued Decided Majority Authorsort icon Vote
Massachusetts v. White 77-1388 11/28/1978 12/11/1978 4-4
Combs v. United States 71-517 04/11/1972 06/26/1972 9
Texas v. White 75-124 12/01/1975 6-2
Flippo v. West Virginia 98-8770 10/18/1999 9
United States v. Padilla 92-207 03/24/1993 05/03/1993 9
Pennsylvania v. Labron 95-1691 07/01/1996
Maryland v. Dyson 98-1062 06/21/1999 7
New Jersey v. T.L.O. 83-712 07/05/1984
Oklahoma v. Castleberry 83-2126 03/20/1985 04/01/1985 4-4
California v. Rooney 85-1835 03/25/1987 06/23/1987 6-3
Washington v. Chrisman 81-1349 11/03/1981 01/13/1982
Florida v. Meyers 83-1279 04/23/1984 6
Eaton v. Price 30 04/19/1960 06/27/1960 4-4
Kremen v. United States 162 03/06/1957 05/13/1957 6-2
Ker v. California 53 12/11/1962 06/10/1963 5-4
Miller v. California 154 03/26/1968 06/17/1968 5-4
Wainwright v. City of New Orleans 13 10/09/1967 06/17/1968 7-1
Massachusetts v. Painten 37 10/18/1967 01/15/1968 6-3
Harris v. United States 92 01/18/1968 03/05/1968 8
Clinton v. Virginia 294 04/27/1964 05/04/1964 8-1
Pugach v. Dollinger 111 01/16/1961 02/27/1961 7-2
Ryburn v. Huff 11-208 01/23/2012 9
Nat. Treas. Employees Union v. Von Raab 86-1879 11/02/1988 03/21/1989 Anthony M. Kennedy 5-4
Skinner v. Railway Labor Executives' Assoc. 87-1555 11/02/1988 03/21/1989 Anthony M. Kennedy 7-2
United States v. Drayton 01-631 04/16/2002 06/17/2002 Anthony M. Kennedy 6-3
Hiibel v. Sixth Judicial District Court of Nevada, Humboldt County 03-5554 03/22/2004 06/21/2004 Anthony M. Kennedy 5-4
California v. Hodari D. 89-1632 01/14/1991 04/23/1991 Antonin Scalia 7-2
Wyoming v. Houghton 98-184 01/12/1999 04/05/1999 Antonin Scalia 6-3
Arizona v. Hicks 85-1027 12/08/1986 03/03/1987 Antonin Scalia 6-3
Griffin v. Wisconsin 86-5324 04/20/1987 06/26/1987 Antonin Scalia 5-4
Illinois v. Rodriguez 88-2018 03/20/1990 06/21/1990 Antonin Scalia 6-3
Murray v. United States 86-995 12/08/1987 06/27/1988 Antonin Scalia 4-3
Brower v. Inyo County 87-248 01/11/1989 03/21/1989 Antonin Scalia 9
Devenpeck v. Alford 03-710 11/08/2004 12/13/2004 Antonin Scalia 8
Hudson v. Michigan 04-1360 01/09/2006 06/15/2006 Antonin Scalia 5-4
Kyllo v. United States 99-8508 02/20/2001 06/11/2001 Antonin Scalia 5-4
United States v. Grubbs 04-1414 01/18/2006 03/21/2006 Antonin Scalia 8
Whren v. United States 95-5841 04/17/1996 06/10/1996 Antonin Scalia 9
Plymouth Sedan v. Pennsylvania 294 03/31/1965 04/29/1965 Arthur J. Goldberg 9
United States v. Ventresca 28 01/18/1965 03/01/1965 Arthur J. Goldberg 7-2
Aguilar v. Texas 548 03/25/1964 06/15/1964 Arthur J. Goldberg 6-3
Delaware v. Prouse 77-1571 01/17/1979 03/27/1979 Byron R. White 8-1
United States v. Edwards 73-88 01/15/1974 03/26/1974 Byron R. White 5-4
United States v. Matlock 72-1355 12/10/1973 02/20/1974 Byron R. White 6-3
United States v. Giordano 72-1057 01/08/1974 05/13/1974 Byron R. White 5-4
United States v. Chavez 72-1319 01/08/1974 05/13/1974 Byron R. White 5-4
United States v. Biswell 71-81 03/28/1972 05/15/1972 Byron R. White 8-1
Zurcher v. The Stanford Daily 76-1484 01/17/1978 05/31/1978 Byron R. White 5-3
Marshall v. Barlow's, Inc. 76-1143 01/09/1978 05/23/1978 Byron R. White 5-3
United States v. New York Telephone Co. 76-835 10/03/1977 12/07/1977 Byron R. White 5-4