Cases by Issue - Cruel and Unusual Punishment

View cases by term
Casesort icon Docket No. Argued Decided Majority Author Vote
Zant v. Stephens 81-89 05/03/1983 06/22/1983 John Paul Stevens 7-2
Zant v. Stephens 81-89 02/24/1982 05/03/1982 6-3
Woodson v. North Carolina 75-5491 03/31/1976 07/02/1976 Potter Stewart 5-4
Wilson v. Seiter 89-7376 01/07/1991 06/17/1991 Antonin Scalia 5-4
Whitley v. Albers 84-1077 12/10/1985 03/04/1986 Sandra Day O'Connor 5-4
Walton v. Arizona 88-7351 01/17/1990 06/27/1990 Byron R. White 5-4
United States v. Jackson 85 12/07/1967 04/08/1968 Potter Stewart 6-2
United States v. Bajakajian 96-1487 11/04/1997 06/22/1998 Clarence Thomas 5-4
Turner v. Murray 84-6646 12/12/1985 04/30/1986 Byron R. White 7-2
Tuilaepa v. California 93-5131 03/22/1994 06/30/1994 Anthony M. Kennedy 8-1
Tuggle v. Netherland 95-6016 10/30/1995 9
Tison v. Arizona 84-6075 11/03/1986 04/21/1987 Sandra Day O'Connor 5-4
Thompson v. Oklahoma 86-6169 11/09/1987 06/29/1988 John Paul Stevens 5-3
Sumner v. Shuman 86-246 04/20/1987 06/22/1987 Harry A. Blackmun 6-3
Stanford v. Kentucky 87-5765 03/27/1989 06/26/1989 Antonin Scalia 5-4
Spaziano v. Florida 83-5596 04/17/1984 07/02/1984 Harry A. Blackmun 6-3
South Carolina v. Gathers 88-305 03/28/1989 06/12/1989 William J. Brennan, Jr. 5-4
Solem v. Helm 82-492 03/29/1983 06/28/1983 Lewis F. Powell, Jr. 5-4
Sochor v. Florida 91-5843 03/02/1992 06/08/1992 David H. Souter 5-4
Smith v. Texas 04-5323 11/15/2004 7-2
Skipper v. South Carolina 84-6859 02/24/1986 04/29/1986 Byron R. White 9
Rummel v. Estelle 78-6386 01/07/1980 03/18/1980 William H. Rehnquist 5-4
Roper v. Simmons 03-633 10/13/2004 03/01/2005 Anthony M. Kennedy 5-4
Romano v. Oklahoma 92-9093 03/22/1994 06/13/1994 William H. Rehnquist 5-4
Robinson v. California 554 04/17/1962 06/25/1962 Potter Stewart 6-2
Roberts v. Louisiana 76-5206 03/28/1977 06/06/1977 5-4
Roberts v. Louisiana 75-5844 03/30/1976 07/02/1976 John Paul Stevens 5-4
Ring v. Arizona 01-488 04/22/2002 06/24/2002 Ruth Bader Ginsburg 7-2
Richmond v. Lewis, Director, Arizona Department Of Corrections 91-7094 10/13/1992 12/01/1992 Sandra Day O'Connor 8-1
Rhodes v. Chapman 80-332 03/02/1981 06/15/1981 Lewis F. Powell, Jr. 8-1
Pulley v. Harris 82-1095 11/07/1983 01/23/1984 Byron R. White 7-2
Proffitt v. Florida 75-5706 03/31/1976 07/02/1976 Lewis F. Powell, Jr. 7-2
Powell v. Texas 405 03/07/1968 06/17/1968 Thurgood Marshall 5-4
Penry v. Lynaugh 87-6177 01/11/1989 06/26/1989 Sandra Day O'Connor 5-4
Penry v. Johnson 00-6677 03/27/2001 06/04/2001 Sandra Day O'Connor 6-3
Payne v. Tennessee 90-5721 04/24/1991 06/27/1991 William H. Rehnquist 6-3
Parker v. Dugger 89-5961 11/07/1990 01/22/1991 Sandra Day O'Connor 5-4
Overton v. Bazzetta 02-94 03/26/2003 06/16/2003 Anthony M. Kennedy 9
Oregon v. Guzek 04-928 12/07/2005 02/22/2006 Stephen G. Breyer 8
Montgomery v. Louisiana 14-280 10/13/2015
Mills v. Maryland 87-5367 03/30/1988 06/06/1988 Harry A. Blackmun 5-4
McKoy v. North Carolina 88-5909 10/10/1989 03/05/1990 Thurgood Marshall 6-3
McCleskey v. Kemp 84-6811 10/15/1986 04/22/1987 Lewis F. Powell, Jr. 5-4
Maynard v. Cartwright 87-519 04/19/1988 06/06/1988 Byron R. White 9
Lowenfield v. Phelps 86-6867 10/14/1987 01/13/1988 William H. Rehnquist 5-3
Lockett v. Ohio 76-6997 01/17/1978 07/03/1978 Warren E. Burger 7-1
Lewis v. Jeffers 89-189 02/21/1990 06/27/1990 Sandra Day O'Connor 5-4
Lankford v. Idaho 88-7247 02/19/1991 05/20/1991 John Paul Stevens 5-4
Kansas v. Marsh 04-1170 12/07/2005 06/26/2006 Clarence Thomas 5-4
Jurek v. Texas 75-5394 03/30/1976 07/02/1976 John Paul Stevens 7-2