Cases by Issue - Confrontation

View cases by term
Case Docket No. Argued Decided Majority Author Votesort icon
Hammon v. Indiana 05-5705 03/20/2006 06/19/2006
United States v. France 89-1363 10/02/1990 01/22/1991 4-4
Hoffa v. United States 32 10/13/1966 12/12/1966 Potter Stewart 4-1
Parker v. Randolph 78-99 03/20/1979 05/29/1979 William H. Rehnquist 5-3
Hampton v. United States 74-5822 12/01/1975 04/27/1976 William H. Rehnquist 5-3
United States v. Russell 71-1585 02/27/1973 04/24/1973 William H. Rehnquist 5-4
Ortega-Rodriguez v. United States 91-7749 12/07/1992 03/08/1993 John Paul Stevens 5-4
United States v. Williams 90-1972 01/22/1992 05/04/1992 Antonin Scalia 5-4
Jacobson v. United States 90-1124 11/06/1991 04/06/1992 Byron R. White 5-4
Gray v. Maryland 96-8653 12/08/1997 03/09/1998 Stephen G. Breyer 5-4
Old Chief v. United States 95-6556 10/16/1996 01/07/1997 David H. Souter 5-4
Peretz v. United States 90-615 04/23/1991 06/27/1991 John Paul Stevens 5-4
Cruz v. New York 85-5939 12/01/1986 04/21/1987 Antonin Scalia 5-4
Rock v. Arkansas 86-130 03/23/1987 06/22/1987 Harry A. Blackmun 5-4
Lee v. Illinois 84-6807 12/09/1985 06/03/1986 William J. Brennan, Jr. 5-4
Idaho v. Wright 89-260 04/18/1990 06/27/1990 Sandra Day O'Connor 5-4
Maryland v. Craig 89-478 04/18/1990 06/27/1990 Sandra Day O'Connor 5-4
Taylor v. Illinois 86-5963 10/07/1987 01/25/1988 John Paul Stevens 5-3
Houston v. Lack 87-5428 04/27/1988 06/24/1988 William J. Brennan, Jr. 5-4
Cahill v. New York, N. H. & H. R. Co. 436 05/14/1956 5-4
Mesarosh v. United States 20 10/10/1956 11/05/1956 Earl Warren 5-3
Masciale v. United States 84 01/16/1958 05/19/1958 Earl Warren 5-4
Harrington v. California 750 04/23/1969 06/02/1969 William O. Douglas 5-3
Dutton v. Evans 10 10/15/1969 12/15/1970 Potter Stewart 5-4
Thompson v. I. N. S. 496 01/06/1964 5-4
Mccray v. Illinois 159 01/11/1967 03/20/1967 Potter Stewart 5-4
Bushnell v. Ellis 561 05/02/1961 05/22/1961 5-3
Thompson v. Coastal Oil Co. 1 01/24/1956 10/15/1956 5-4
Ohio v. Roberts 78-756 11/26/1979 06/25/1980 Harry A. Blackmun 6-3
Sampson v. Murray 72-403 11/14/1973 02/19/1974 William H. Rehnquist 6-3
Schneble v. Florida 68-5009 01/17/1972 03/21/1972 William H. Rehnquist 6-3
Nelson v. O'neil 336 03/24/1971 06/01/1971 Potter Stewart 6-3
United States v. Pennsylvania Chem. Corp. 72-624 03/27/1973 05/14/1973 William J. Brennan, Jr. 6-3
Tacon v. Arizona 71-6060 01/09/1973 02/21/1973 6-3
United States v. Alvarez-Machain 91-712 04/01/1992 06/15/1992 William H. Rehnquist 6-3
Carchman v. Nash 84-776 04/22/1985 07/02/1985 Harry A. Blackmun 6-3
Barefoot v. Estelle 82-6080 04/26/1983 07/06/1983 Byron R. White 6-3
Kentucky v. Stincer 86-572 04/22/1987 06/19/1987 Harry A. Blackmun 6-3
Richardson v. Marsh 85-1433 01/14/1987 04/21/1987 Antonin Scalia 6-3
Thomas v. Arn 84-5630 10/07/1985 12/04/1985 Thurgood Marshall 6-3
Mathews v. United States 86-6109 12/02/1987 02/24/1988 William H. Rehnquist 6-2
Coy v. Iowa 86-6757 01/13/1988 06/29/1988 Antonin Scalia 6-2
United States v. Owens 86-877 11/04/1987 02/23/1988 Antonin Scalia 6-2
Cuyler v. Adams 78-1841 10/07/1980 01/21/1981 William J. Brennan, Jr. 6-3
United States v. Shotwell Mfg. Co. 1 10/17/1957 12/16/1957 John M. Harlan 6-3
Bruton v. United States 705 03/11/1968 05/20/1968 William J. Brennan, Jr. 6-2
Lurk v. United States 669 05/04/1961 05/29/1961 6-3
Davis v. Alaska 72-5794 12/12/1973 02/27/1974 Warren E. Burger 7-2
Mancusi v. Stubbs 71-237 04/17/1972 06/26/1972 William H. Rehnquist 7-2
Humphrey v. Cady 70-5004 12/07/1971 03/22/1972 Thurgood Marshall 7