Cases - 2010 term

Casesort icon Docket No. Argued Decided Majority Author Vote
Freeman v. United States 09-10245 02/23/2011 06/23/2011 Anthony M. Kennedy 5-4
Fox v. Vice 10-114 03/22/2011 06/06/2011 Elena Kagan 9-0
Fowler v. United States 10-5443 03/29/2011 05/26/2011 Stephen G. Breyer 7-2
Flores-Villar v. United States 09-5801 11/10/2010 06/13/2011 4-4
FCC v. AT&T 09-1279 01/19/2011 03/01/2011 John G. Roberts, Jr. 8-0
Erica P. John Fund, Inc. v. Halliburton Co. 09-1403 04/25/2011 06/06/2011 John G. Roberts, Jr. 9-0
Duryea v. Guarnieri 09-1476 03/22/2011 06/20/2011 Anthony M. Kennedy 9-0
DePierre v. United States 09-1533 02/28/2011 06/09/2011 Sonia Sotomayor 9-0
Davis v. United States 09-11328 03/21/2011 06/16/2011 Samuel A. Alito, Jr. 6-2
Cullen v. Pinholster 09-1088 11/09/2010 04/04/2011 Clarence Thomas 5-4
CSX Transportation, Inc. v. Alabama Department of Revenue 09-520 11/10/2010 02/22/2011 Elena Kagan 7-2
CSX Transportation v. McBride 10-235 03/28/2011 06/23/2011 Ruth Bader Ginsburg 5-4
Costco Wholesale Corporation v. Omega, S.A. 08-1423 11/08/2010 12/13/2010 4-4
Connick v. Thompson 09-571 10/06/2010 03/29/2011 Clarence Thomas 5-4
CIGNA v. Amara 09-804 11/30/2010 05/16/2011 Stephen G. Breyer 8-0
Chase Bank USA v. McCoy 09-329 12/08/2010 01/24/2011 Sonia Sotomayor 9-0
Chamber of Commerce of the United States v. Whiting 09-115 12/08/2010 05/26/2011 John G. Roberts, Jr. 5-3
Camreta v. Greene 09-1454 03/01/2011 05/26/2011 Elena Kagan 7-2
Bullcoming v. New Mexico 09-10876 03/02/2011 06/23/2011 Ruth Bader Ginsburg 5-4
Bruesewitz v. Wyeth Inc. 09-152 10/12/2010 02/22/2011 Antonin Scalia 6-2
Brown v. Plata 09-1233 11/30/2010 05/23/2011 Anthony M. Kennedy 5-4
Brown v. Entertainment Merchants Association 08-1448 11/02/2010 06/27/2011 Antonin Scalia 7-2
Bond v. United States 09-1227 02/22/2011 06/16/2011 Anthony M. Kennedy 9-0
Bobby v. Mitts 10-1000 05/02/2011 9-0
AT&T Mobility LLC v. Concepcion 09-893 11/09/2010 04/27/2011 Antonin Scalia 5-4
Astra USA v. Santa Clara County 09-1273 01/19/2011 03/29/2011 Ruth Bader Ginsburg 8-0
Ashcroft v. Al-Kidd 10-98 03/02/2011 05/31/2011 Antonin Scalia 8-0
Arizona Free Enterprise Club Freedom Club PAC v. Bennett 10-238 03/28/2011 06/27/2011 John G. Roberts, Jr. 5-4
Arizona Christian School Tuition Organization v. Winn 09-987 11/03/2010 04/04/2011 Anthony M. Kennedy 5-4
American Electric Power Co., Inc. v. Connecticut 10-174 04/19/2011 06/20/2011 Ruth Bader Ginsburg 8-0
Abbott v. United States 09-479 10/04/2010 11/15/2010 Ruth Bader Ginsburg 8-0