Cases - 2010 term

Case Docket No. Argued Decidedsort icon Majority Author Vote
Arizona Christian School Tuition Organization v. Winn 09-987 11/03/2010 04/04/2011 Anthony M. Kennedy 5-4
Astra USA v. Santa Clara County 09-1273 01/19/2011 03/29/2011 Ruth Bader Ginsburg 8-0
Connick v. Thompson 09-571 10/06/2010 03/29/2011 Clarence Thomas 5-4
Tolentino v. New York 09-11556 03/21/2011 03/29/2011
Kasten v. Saint-Gobain Performance Plastic 09-834 10/13/2010 03/22/2011 Stephen G. Breyer 6-2
Matrixx Initiatives, Inc. v. Siracusano 09-1156 01/10/2011 03/22/2011 Sonia Sotomayor 9-0
Skinner v. Switzer 09-9000 10/13/2010 03/07/2011 Ruth Bader Ginsburg 6-3
Wall v. Kholi 09-868 11/29/2010 03/07/2011 Samuel A. Alito, Jr. 9-0
Milner v. Department of the Navy 09-1163 12/01/2010 03/07/2011 Elena Kagan 8-1
Snyder v. Phelps 09-751 10/06/2010 03/02/2011 John G. Roberts, Jr. 8-1
Pepper v. United States 09-6822 12/06/2010 03/02/2011 Sonia Sotomayor 6-2
Henderson v. Shinseki 09-1036 12/06/2010 03/01/2011 Samuel A. Alito, Jr. 8-0
Staub v. Proctor Hospital 09-400 11/02/2010 03/01/2011 Antonin Scalia 8-0
FCC v. AT&T 09-1279 01/19/2011 03/01/2011 John G. Roberts, Jr. 8-0
Michigan v. Bryant 09-150 10/05/2010 02/28/2011 Sonia Sotomayor 6-2
Walker v. Martin 09-996 11/29/2010 02/23/2011 Ruth Bader Ginsburg 9-0
Williamson v. Mazda Motor of America, Inc. 08-1314 11/03/2010 02/23/2011 Stephen G. Breyer 8-0
CSX Transportation, Inc. v. Alabama Department of Revenue 09-520 11/10/2010 02/22/2011 Elena Kagan 7-2
Bruesewitz v. Wyeth Inc. 09-152 10/12/2010 02/22/2011 Antonin Scalia 6-2
Chase Bank USA v. McCoy 09-329 12/08/2010 01/24/2011 Sonia Sotomayor 9-0
Ortiz v. Jordan 09-737 11/01/2010 01/24/2011 Ruth Bader Ginsburg 9-0
Thompson v. North American Stainless 09-291 12/07/2010 01/24/2011 Antonin Scalia 8-0
Premo v. Moore 09-658 10/12/2010 01/19/2011 Anthony M. Kennedy 8-0
Harrington v. Richter 09-587 10/12/2010 01/19/2011 Anthony M. Kennedy 8-0
National Aeronautics and Space Administration v. Nelson 09-530 10/05/2010 01/19/2011 Samuel A. Alito, Jr. 8-0
Ransom v. MBNA 09-907 10/04/2010 01/11/2011 Elena Kagan 8-1
Mayo Foundation v. United States 09-837 11/08/2010 01/11/2011 John G. Roberts, Jr. 8-0
Madison County v. Oneida Indian Nation 10-72 01/10/2011 8-0
Costco Wholesale Corporation v. Omega, S.A. 08-1423 11/08/2010 12/13/2010 4-4
Los Angeles County, CA v. Humphries 09-350 10/05/2010 11/30/2010 Stephen G. Breyer 8-0
Abbott v. United States 09-479 10/04/2010 11/15/2010 Ruth Bader Ginsburg 8-0