Cases - 2010 term

Case Docket No. Arguedsort icon Decided Majority Author Vote
Astra USA v. Santa Clara County 09-1273 01/19/2011 03/29/2011 Ruth Bader Ginsburg 8-0
United States v. Tinklenberg 09-1498 02/22/2011 05/26/2011 Stephen G. Breyer 8-0
Bond v. United States 09-1227 02/22/2011 06/16/2011 Anthony M. Kennedy 9-0
Global-Tech Appliances v. SEB 10-6 02/23/2011 05/31/2011 Samuel A. Alito, Jr. 8-1
Freeman v. United States 09-10245 02/23/2011 06/23/2011 Anthony M. Kennedy 5-4
Stanford University v. Roche Molecular Systems 09-1159 02/28/2011 06/06/2011 John G. Roberts, Jr. 7-2
DePierre v. United States 09-1533 02/28/2011 06/09/2011 Sonia Sotomayor 9-0
Schindler Elevator v. U.S. ex rel Kirk 10-188 03/01/2011 05/16/2011 Clarence Thomas 5-3
Camreta v. Greene 09-1454 03/01/2011 05/26/2011 Elena Kagan 7-2
Ashcroft v. Al-Kidd 10-98 03/02/2011 05/31/2011 Antonin Scalia 8-0
Bullcoming v. New Mexico 09-10876 03/02/2011 06/23/2011 Ruth Bader Ginsburg 5-4
Davis v. United States 09-11328 03/21/2011 06/16/2011 Samuel A. Alito, Jr. 6-2
Tolentino v. New York 09-11556 03/21/2011 03/29/2011
Fox v. Vice 10-114 03/22/2011 06/06/2011 Elena Kagan 9-0
Duryea v. Guarnieri 09-1476 03/22/2011 06/20/2011 Anthony M. Kennedy 9-0
J.D.B. v. North Carolina 09-11121 03/23/2011 06/16/2011 Sonia Sotomayor 5-4
Turner v. Rogers 10-10 03/23/2011 06/20/2011 Stephen G. Breyer 5-4
CSX Transportation v. McBride 10-235 03/28/2011 06/23/2011 Ruth Bader Ginsburg 5-4
Arizona Free Enterprise Club Freedom Club PAC v. Bennett 10-238 03/28/2011 06/27/2011 John G. Roberts, Jr. 5-4
Fowler v. United States 10-5443 03/29/2011 05/26/2011 Stephen G. Breyer 7-2
Wal-Mart v. Dukes 10-277 03/29/2011 06/20/2011 Antonin Scalia 9-0
Talk America Inc. v. Michigan Bell Telephone Co. 10-313 03/30/2011 06/09/2011 Clarence Thomas 8-0
PLIVA, Inc. v. Mensing 09-993 03/30/2011 06/23/2011 Clarence Thomas 5-4
Microsoft v. i4i Limited Partnership 10-290 04/18/2011 06/09/2011 Sonia Sotomayor 9-0
Tapia v. United States 10-5400 04/18/2011 06/16/2011 Elena Kagan 9-0
American Electric Power Co., Inc. v. Connecticut 10-174 04/19/2011 06/20/2011 Ruth Bader Ginsburg 8-0
United States v. Jicarilla Apache Nation 10-382 04/20/2011 06/13/2011 Samuel A. Alito, Jr. 7-1
Erica P. John Fund, Inc. v. Halliburton Co. 09-1403 04/25/2011 06/06/2011 John G. Roberts, Jr. 9-0
McNeill v. United States 10-5258 04/25/2011 06/06/2011 Clarence Thomas 9-0
Sorrell v. IMS Health 10-779 04/26/2011 06/23/2011 Anthony M. Kennedy 6-3
Nevada Commission on Ethics v. Carrigan 10-568 04/27/2011 06/13/2011 Antonin Scalia 9-0