Cases - 2009 term

Case Docket No. Argued Decided Majority Authorsort icon Vote
Johnson v. United States 08-6925 10/06/2009 03/02/2010 Antonin Scalia 7-2
Maryland v. Shatzer 08-680 10/05/2009 02/24/2010 Antonin Scalia 9-0
Salazar v. Buono 08-472 10/07/2009 04/28/2010 Anthony M. Kennedy 5-4
Abbott v. Abbott 08-645 01/12/2010 05/17/2010 Anthony M. Kennedy 6-3
Graham v. Florida 08-7412 11/09/2009 05/17/2010 Anthony M. Kennedy 6-3
United States v. O'Brien 08-1569 02/23/2010 05/24/2010 Anthony M. Kennedy 9-0
Berghuis v. Thompkins 08-1470 03/01/2010 06/01/2010 Anthony M. Kennedy 5-4
City of Ontario v. Quon 08-1332 04/19/2010 06/17/2010 Anthony M. Kennedy 9-0
Kawasaki Kisen Kaisha v. Regal-Beloit Corp. 08-1553 03/24/2010 06/21/2010 Anthony M. Kennedy 6-3
Bilski v. Kappos 08-964 11/09/2009 06/28/2010 Anthony M. Kennedy 9-0
Briscoe v. Virginia 07-11191 01/11/2010 01/25/2010 9-0
Shady Grove Orthopedics Associates v. Allstate Insurance Co. 08-1008 11/02/2009 03/31/2010 5-4
Jefferson v. Upton 09–8852 05/24/2010 7-2
Weyhrauch v. United States 08-1196 12/08/2009 06/24/2010 9-0
Robertson v. United States ex rel. Watson 08-6261 03/31/2010 05/24/2010 5-4
Kiyemba v. Obama 08-1234 03/01/2010 9-0
Wilkins v. Gaddy 08-10914 02/22/2010 9-0
Thaler v. Haynes 09-273 02/22/2010 9-0
McDaniel v. Brown 08-559 01/11/2010
United States v. Stevens 08-769 10/06/2009 04/20/2010
Pottawattamie County v. McGhee 08-1065 11/04/2009 01/04/2010
Sullivan v. Florida 08-7621 11/09/2009 05/17/2010
United Student Aid Funds Inc. v. Espinosa 08-1134 12/01/2009 03/23/2010
Graham County Soil and Water Conservation District v. United States 08-304 11/30/2009 03/30/2010
Conkright v. Frommert 08-810 01/20/2010 04/21/2010
Astrue v. Ratliff 08-1322 02/22/2010 06/14/2010
Health Care Service Corp. v. Pollitt 09-38 02/24/2010
Holland v. Florida 09-5327 03/01/2010 06/14/2010
Bobby v. Van Hook 09-144 11/09/2009
Wong v. Belmontes 08-1263 11/16/2009
Porter v. McCollum 08-10537 11/30/2009
Michigan v. Fisher 09-91 12/07/2009
Carachuri-Rosendo v. Holder 09-60 03/31/2010 06/14/2010
Dolan v. United States 09-367 04/20/2010 06/14/2010