Cases - 2009 term

Case Docket No. Arguedsort icon Decided Majority Author Vote
Graham v. Florida 08-7412 11/09/2009 05/17/2010 Anthony M. Kennedy 6-3
Bilski v. Kappos 08-964 11/09/2009 06/28/2010 Anthony M. Kennedy 9-0
Sullivan v. Florida 08-7621 11/09/2009 05/17/2010
Wood v. Allen 08-9156 11/04/2009 01/20/2010 Sonia Sotomayor 7-2
Pottawattamie County v. McGhee 08-1065 11/04/2009 01/04/2010
NRG Power Marketing v. Maine Public Utilities Commission 08-674 11/03/2009 01/13/2010 Ruth Bader Ginsburg 8-1
Hemi Group LLC v. City of New York 08-969 11/03/2009 01/25/2010 John G. Roberts, Jr. 5-3
Schwab v. Reilly 08-538 11/03/2009 06/17/2010 Clarence Thomas 6-3
Beard v. Kindler 08-992 11/02/2009 12/08/2009 John G. Roberts, Jr. 8-0
Jones v. Harris Associates L.P. 08-586 11/02/2009 03/30/2010 Samuel A. Alito, Jr. 9-0
Shady Grove Orthopedics Associates v. Allstate Insurance Co. 08-1008 11/02/2009 03/31/2010 5-4
Alvarez v. Smith 08-351 10/14/2009 12/08/2009 Stephen G. Breyer 8-1
Perdue v. Kenny A. 08-970 10/14/2009 04/21/2010 Samuel A. Alito, Jr. 5-4
Smith v. Spisak 08-724 10/13/2009 01/12/2010 Stephen G. Breyer 9-0
South Carolina v. North Carolina 138 ORIG 10/13/2009 01/20/2010 Samuel A. Alito, Jr. 5-4
Padilla v. Kentucky 08-651 10/13/2009 03/31/2010 John Paul Stevens 7-2
Union Pacific Railroad Co. v. Brotherhood of Locomotive Engineers 08-604 10/07/2009 12/08/2009 Ruth Bader Ginsburg 9-0
Salazar v. Buono 08-472 10/07/2009 04/28/2010 Anthony M. Kennedy 5-4
Reed Elsevier v. Muchnick 08-103 10/07/2009 03/02/2010 Clarence Thomas 8-0
Bloate v. United States 08-728 10/06/2009 03/08/2010 Clarence Thomas 7-2
Johnson v. United States 08-6925 10/06/2009 03/02/2010 Antonin Scalia 7-2
United States v. Stevens 08-769 10/06/2009 04/20/2010
Mohawk Industries v. Carpenter 08-678 10/05/2009 12/08/2009 Sonia Sotomayor 9-0
Maryland v. Shatzer 08-680 10/05/2009 02/24/2010 Antonin Scalia 9-0
Jefferson v. Upton 09–8852 05/24/2010 7-2
Kiyemba v. Obama 08-1234 03/01/2010 9-0
Wilkins v. Gaddy 08-10914 02/22/2010 9-0
Thaler v. Haynes 09-273 02/22/2010 9-0
McDaniel v. Brown 08-559 01/11/2010
Health Care Service Corp. v. Pollitt 09-38 02/24/2010
Bobby v. Van Hook 09-144 11/09/2009
Wong v. Belmontes 08-1263 11/16/2009
Porter v. McCollum 08-10537 11/30/2009
Michigan v. Fisher 09-91 12/07/2009