Cases - 2003 term

Case Docket No. Arguedsort icon Decided Majority Author Vote
Banks v. Dretke 02-8286 12/08/2003 02/24/2004 Ruth Bader Ginsburg 7-2
Doe v. Chao 02-1377 12/03/2003 02/24/2004 David H. Souter 6-3
National Archives and Records Administration v. Favish 02-954 12/03/2003 03/30/2004 Anthony M. Kennedy 9-0
Till v. SCS Credit Corp. 02-1016 12/02/2003 05/17/2004 John Paul Stevens 5-4
Locke v. Davey 02-1315 12/02/2003 02/25/2004 William H. Rehnquist 7-2
USPS v. Flamingo Industries 02-1290 12/01/2003 02/25/2004 Anthony M. Kennedy 9-0
Muhammad v. Close 02-9065 12/01/2003 02/25/2004 9-0
General Dynamics Land Systems Inc. v. Cline 02-1080 11/12/2003 02/24/2004 David H. Souter 6-3
Olympic Airways v. Husain 02-1348 11/12/2003 02/24/2004 Clarence Thomas 6-2
Lamie v. United States Trustee 02-693 11/10/2003 01/26/2004 Anthony M. Kennedy 9-0
Crawford v. Washington 02-9410 11/10/2003 03/08/2004 Antonin Scalia 9-0
Illinois v. Lidster 02-1060 11/05/2003 01/13/2004 Stephen G. Breyer 6-3
SEC v. Edwards 02-1196 11/04/2003 01/13/2004 Sandra Day O'Connor 9-0
Groh v. Ramirez 02-811 11/04/2003 02/24/2004 John Paul Stevens 5-4
Maryland v. Pringle 02-809 11/03/2003 12/15/2003 William H. Rehnquist 9-0
Kontrick v. Ryan 02-819 11/03/2003 01/14/2004 Ruth Bader Ginsburg 9-0
United States v. Banks 02-473 10/15/2003 12/02/2003 David H. Souter 9-0
Castro v. United States 02-6683 10/15/2003 12/15/2003 Stephen G. Breyer 9-0
Barnhart v. Thomas 02-763 10/14/2003 11/12/2003 Antonin Scalia 9-0
Verizon v. Trinko, LLP 02-682 10/14/2003 01/13/2004 Antonin Scalia 9-0
Alaska Dept. of Environmental Conserv. v. EPA 02-658 10/08/2003 01/21/2004 Ruth Bader Ginsburg 5-4
Raytheon v. Hernandez 02-749 10/08/2003 12/02/2003 Clarence Thomas 7-0
Frew v. Hawkins 02-628 10/07/2003 01/14/2004 Anthony M. Kennedy 9-0
Virginia v. Maryland 129 ORIG 10/07/2003 12/09/2003
McConnell v. Federal Election Commission 02-1674 09/08/2003 12/10/2003 John Paul Stevens 5-4
McConnell v. Federal Election Commission 02-1674 09/08/2003 12/10/2003 7-2
Illinois v. Fisher 03-374 02/23/2004 9-0
Mitchell v. Esparza 02-1369 11/03/2003 9-0
Middleton v. McNeil 03-1028 05/03/2004 9-0
Yarborough v. Gentry 02-1597 10/20/2003 9-0
Arizona v. Gant 02-1019 10/20/2003
Singleton v. Norris 02-10605 10/06/2003