Cases - 1970 term

Casesort icon Docket No. Argued Decided Majority Author Vote
United States v. Johnson 577 04/19/1971
United States v. Mitchell 798 04/20/1971 06/07/1971 Harry A. Blackmun 9-0
United States v. Randall 125 02/22/1971 03/24/1971 William O. Douglas 5-4
United States v. Reidel 534 01/20/1971 05/03/1971 Byron R. White 7-2
United States v. Ryan 758 04/26/1971 05/24/1971 William J. Brennan, Jr. 9-0
United States v. Southern Ute Indians 515 03/01/1971 04/26/1971 William J. Brennan, Jr. 8-1
United States v. Thirty-Seven Photographs 133 01/20/1971 05/03/1971 Byron R. White 6-3
United States v. Vuitch 84 01/12/1971 04/21/1971 Hugo L. Black 5-2
United States v. Weller 77 12/10/1970 02/24/1971 Potter Stewart 8-1
United Transportation Union v. Michigan Bar 434 01/20/1971 04/05/1971 Hugo L. Black 5-3
Usner v. Luckenbach Overseas Corp. 47 11/18/1970 01/25/1971 Potter Stewart 5-4
Utah v. United States 31 ORIG 04/26/1971 06/07/1971 William O. Douglas 8-0
Whitcomb v. Chavis 92 12/08/1970 06/07/1971 Byron R. White 6-3
Whiteley v. Warden 136 01/13/1971 03/29/1971 John M. Harlan 6-3
Williams v. United States 81 10/21/1970 04/05/1971 Byron R. White 6-2
Wisconsin v. Constantineau 95 12/10/1970 01/19/1971 William O. Douglas 6-3
Wyman v. James 69 10/20/1970 01/12/1971 Harry A. Blackmun 6-3
Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research 80 11/10/1970 02/24/1971 Byron R. White 9-0