Wednesday, January 22 2014

Case Docket No. Granted Argued Decided Majority Author Vote
Medtronic, Inc. v. Boston Scientific Corp. 12-1128 05/20/2013 11/05/2013 01/22/2014 Stephen G. Breyer9-0
Paroline v. United States 12-8561 06/27/2013 01/22/2014 04/23/2014 Anthony M. Kennedy5-4
Abramski v. United States 12-1493 10/15/2013 01/22/2014 06/16/2014 Elena Kagan5-4