Wednesday, November 3 2010

Case Docket No. Granted Argued Decided Majority Author Vote
Williamson v. Mazda Motor of America, Inc. 08-1314 05/24/2010 11/03/2010 02/23/2011 Stephen G. Breyer8-0
Arizona Christian School Tuition Organization v. Winn 09-987 05/24/2010 11/03/2010 04/04/2011 Anthony M. Kennedy5-4