Monday, November 1 2010

Case Docket No. Granted Argued Decided Majority Author Vote
Ortiz v. Jordan 09-737 04/26/2010 11/01/2010 01/24/2011 Ruth Bader Ginsburg9-0
United States v. Tohono O’odham Nation 09-846 04/19/2010 11/01/2010 04/26/2011 Anthony M. Kennedy7-1
Turner v. Rogers 10-10 11/01/2010 03/23/2011 06/20/2011 Stephen G. Breyer5-4
Davis v. United States 09-11328 11/01/2010 03/21/2011 06/16/2011 Samuel A. Alito, Jr.6-2
J.D.B. v. North Carolina 09-11121 11/01/2010 03/23/2011 06/16/2011 Sonia Sotomayor5-4
Stanford University v. Roche Molecular Systems 09-1159 11/01/2010 02/28/2011 06/06/2011 John G. Roberts, Jr.7-2
Fox v. Vice 10-114 11/01/2010 03/22/2011 06/06/2011 Elena Kagan9-0