Monday, May 17 2010

Case Docket No. Granted Argued Decided Majority Author Vote
Graham v. Florida 08-7412 05/04/2009 11/09/2009 05/17/2010 Anthony M. Kennedy6-3
Sullivan v. Florida 08-7621 05/04/2009 11/09/2009 05/17/2010
United States v. Comstock 08-1224 06/22/2009 01/12/2010 05/17/2010 Stephen G. Breyer7-2
Abbott v. Abbott 08-645 06/29/2009 01/12/2010 05/17/2010 Anthony M. Kennedy6-3
Wall v. Kholi 09-868 05/17/2010 11/29/2010 03/07/2011 Samuel A. Alito, Jr.9-0