Tuesday, January 12 2010

Case Docket No. Granted Argued Decided Majority Author Vote
Smith v. Spisak 08-724 02/23/2009 10/13/2009 01/12/2010 Stephen G. Breyer9-0
United States v. Comstock 08-1224 06/22/2009 01/12/2010 05/17/2010 Stephen G. Breyer7-2
Abbott v. Abbott 08-645 06/29/2009 01/12/2010 05/17/2010 Anthony M. Kennedy6-3