Monday, November 9 2009

Case Docket No. Granted Argued Decided Majority Author Vote
Graham v. Florida 08-7412 05/04/2009 11/09/2009 05/17/2010 Anthony M. Kennedy6-3
Sullivan v. Florida 08-7621 05/04/2009 11/09/2009 05/17/2010
Bilski v. Kappos 08-964 06/01/2009 11/09/2009 06/28/2010 Anthony M. Kennedy9-0
Bobby v. Van Hook 09-144 11/09/2009 11/09/2009