Monday, June 8 2009

Case Docket No. Granted Argued Decided Majority Author Vote
Boyle v. United States 07-1309 10/01/2008 01/14/2009 06/08/2009 Samuel A. Alito, Jr.7-2
Caperton v. A.T. Massey Coal Co., Inc. 08-22 11/14/2008 03/03/2009 06/08/2009 Anthony M. Kennedy5-4
United States v. Denedo 08-267 11/25/2008 03/25/2009 06/08/2009 Anthony M. Kennedy5-4
Republic of Iraq v. Beaty 07-1090 01/09/2009 04/20/2009 06/08/2009
U.S. ex rel. Eisenstein v. New York 08-660 01/16/2009 04/21/2009 06/08/2009 Clarence Thomas9-0
Hertz Corp. v. Friend 08-1107 06/08/2009 11/10/2009 02/23/2010 Stephen G. Breyer9-0
Milavetz, Gallop & Milavetz, P.A. v. United States 08-1119 06/08/2009 12/01/2009 03/08/2010 Sonia Sotomayor9-0