Wednesday, October 12 2005

Case Docket No. Granted Argued Decided Majority Author Vote
United States v. Olson 04-759 03/07/2005 10/12/2005 11/08/2005 Stephen G. Breyer9-0
Garcetti v. Ceballos 04-473 02/28/2005 10/12/2005 05/30/2006 Anthony M. Kennedy5-4