Wednesday, April 18 1990

Case Docket No. Granted Argued Decided Majority Author Vote
Osborne v. Ohio 88-5986 12/05/1989 04/18/1990 Byron R. White6-3
Florida v. Wells 88-1835 12/04/1989 04/18/1990 William H. Rehnquist9-0
Missouri v. Jenkins 88-1150 10/30/1989 04/18/1990 Byron R. White5-4
Venegas v. Mitchell 88-1725 02/21/1990 04/18/1990 Byron R. White9-0
Idaho v. Wright 89-260 04/18/1990 06/27/1990 Sandra Day O'Connor5-4
Minnesota v. Olson 88-1916 02/26/1990 04/18/1990 Byron R. White7-2
Maryland v. Craig 89-478 04/18/1990 06/27/1990 Sandra Day O'Connor5-4
New York v. Harris 88-1000 01/10/1990 04/18/1990 Byron R. White5-4