Monday, March 27 1961

Case Docket No. Granted Argued Decided Majority Author Vote
Coppola v. United States 153 03/27/1961 04/17/1961 8-1
Ferguson v. Georgia 44 11/14/1960 03/27/1961 William J. Brennan, Jr.9-0
Smith v. Butler 313 03/27/1961 04/24/1961 5-4
Bulova Watch Co. v. United States 241 03/27/1961 04/17/1961 Charles E. Whittaker8-1
Newsom v. Smyth 116 01/16/1961 03/27/1961 6-0